ახალი რეგულაცია-პესიონერმა პეენსისი ასაღბად ფული უნდა გადაიხადოს !!
2018-08-10 11:33:34
  • დღე­ი­დან პენ­სი­ე­ბის მი­ღე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი არ­ხით ყო­ვე­ლი თვის 14 რი­ცხვში იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. თუ 14 რი­ცხვი და­ემ­თხვე­ვა არა­სა­მუ­შაო დღეს, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი პენ­სი­ას „ლი­ბერ­თი ბან­კის“ ბან­კო­მა­ტე­ბით მი­ი­ღე­ბენ. ასე­ვე, პენ­სი­ის მიმ­ღებ ნე­ბის­მი­ერ პირს, ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა, ისარ­გებ­ლოს ახა­ლი პრო­დუქ­ტით და ყო­ვე­ლი თვის 1-დან 14 რი­ცხვამ­დე მი­ი­ღოს კუთ­ვნი­ლი სა­პენ­სიო თან­ხა მარ­ტი­ვად, თუ პენსიონერი გადაიხდის 80 თეთრს  • loading...